Klimavisioner skaber top-resultater

Solrød Biogas A/S og Solrød Kommunes indsatser i den grønne omstilling har skabt en smule debat i de lokale medier og på Facebook. Her er fremført synspunkter på et tvivlsomt og mangelfuldt grundlag. Jeg vil derfor gerne bidrage med fakta, der forhåbentlig kan afmystificere misforståelserne og give et mere retvisende billede af det arbejde og de visioner, vi har for drift og udviklingen af Solrød Biogas samt Solrød Kommunes ambitioner på det grønne område.

 

Ambitiøse klimamål

Selvom Solrød Kommune i mange år har haft fokus på den grønne omstilling, tog arbejdet for alvor fart med den ambitiøse Klimaplanen 2010-2025, hvor der blev sat en række mål for at nedbringe anvendelsen af fossile brændstoffer og reducere udledningen af drivhusgasser. I løbet af de sidste år har vi faktisk formået at reducere udledningen med 67.000 tons CO2 – og vi yder på flere fronter en målrettet indsats for at kunne opfylde Folketingets planer om en reduktion med 70% i 2030. Faktisk forventer vi at nå de lokale 2025-mål allerede i år. Så vi er godt på vej i Solrød Kommune. Og en af årsagerne skal vi finde i Solrød Biogas.

 

Hvem driver bedst et biogasanlæg?

Solrød Biogas A/S blev sat i drift august 2015 efter EU-udbud og producerer i dag gas, der omdannes til grøn el for ca. 7.000 husstande og grøn varme til ca. 3.000 husstande. Det er rigtig flotte resultater, som vi kan være stolte af. Brancheorganisationen Dansk Industri er forståeligt nok meget opmærksom på uhensigtsmæssig konkurrenceforvridning fra offentlige aktører – og opfordrer generelt kommunerne til at lade private aktører løse opgaver, som kommunerne ikke har spidskompetence i. Deri er vi helt enige med DI.

Solrød Biogas A/S var fra starten født som et offentligt-privat-samarbejdsprojekt, og i forbindelse med at den nuværende femårs driftsaftale med Bigadan A/S udløber her i 2020, blev der sidste år igangsat en ny proces for at finde en privat partner til at forestå driften af biogasanlægget. Et formål med en privat operatør som samarbejdspartner er ikke mindst at reducere den økonomiske risiko for Solrød Kommunes borgere. Men der skal findes en model, hvor begge parter har motivation for et samarbejde – også på den lange bane.

Det er derfor, at der i den nye driftsaftale, som er indgået efter et EU-udbud, arbejdes på en måde, hvor Solrød Biogas – og dermed Solrød Kommunes borgere – får en løbende og garanteret lejeindtægt, mens eventuelle statslige tilskud tilfalder den private samarbejdspartner, som til gengæld også påtager sig en stor risiko. Det er faktisk rettidig omhu og respekt for Solrød-borgernes skattekroner.

 

Information af byrådet

I løbet af 2018 dukkede der to uventede udfordringer op for Solrød Biogas. I juni indgik Folketingets partier et forlig på energiområdet, der varslede en reduktion i tilskuddet til biogas samt et stop for tilskud til nye anlæg på et tidspunkt i 2020. Dertil kom en markedsudvikling med tendens til stigende råvarepriser til produktionen af biogas både for eksisterende og nye råvarer. Derfor besluttede bestyrelsen i Solrød Biogas at undersøge mulighederne for at driftsoptimere og eventuelt udvide produktionen for at stå bedre rustet i fremtiden. Dette kunne passende ske i forbindelse med et nyt EU-udbud af driften fra 2020.

Selvom flere af byrådets partier er repræsenteret i Solrød Biogas’ bestyrelse, blev det besluttet at orientere alle byrådets partier om disse emner på et formelt møde. Det skete på en temadag i november 2018 for Solrød Byråd, hvor Solrød Biogas orienterede om de mulige konsekvenser af energiforliget samt de markedsmæssige udfordringer, som biogasanlægget stod overfor.

Centralt for Byrådets drøftelse var ønsket om at sikre minimal risiko for ejeren – samtidig med at ejerskabet og indflydelsen på biogasanlæggets drift blev sikret, herunder fokus på klimafordele og tang fra strandrensning samt mulighed for besøg af skoleklasser og borgere.

På baggrund af drøftelsen i byrådet besluttede Solrød Biogas i december 2018 at ansøge om en udvidelse af anlægget fra 226.000 tons op til 350.000 tons samt at tilrettelægge EU-udbuddet af driftsaftalen således, at tilbudsgivere også skulle give tilbud på at udføre selve udvidelsen, hvorved der kunne indgås en slags leasingaftale med minimal risiko for ejer, men fortsat væsentlig indflydelse på specifikke driftsforhold.

 

Tilpasning til nye rammevilkår – igen

I starten af februar 2019 meddelte Energistyrelsen et brat stop for tilskud til nye anlæg og til udvidelser af eksisterende. Hovedreglen var, at anlæg skulle være i drift før 1.1.2020 for at kunne modtage tilskud.

Derfor skrinlagde Solrød Biogas alle udvidelsesplaner og rettede i stedet fokus mod at optimere driften af anlægget, herunder at sikre afsætningsmuligheder for en øget biogasproduktion. I den forbindelse blev drøftelser igangsat med Solrød Bioenergi ApS og Solrød Fjernvarme a.m.b.a med henblik på at levere biogas til henholdsvis naturgasnettet via et såkaldt opgraderingsanlæg og til en gasmotor i Havdrup – også her på markedsvilkår

Solrød Biogas må som kommunalt ejet selskab ikke selv eje et opgraderingsanlæg, men må gerne levere biogas til et opgraderingsanlæg på markedsvilkår – altså, hvor man ikke udfører unfair konkurrence mod private. Efter en ekstern erhvervsmæglervurdering solgte Solrød Biogas i den forbindelse en del af grunden på markedsvilkår til Solrød Bioenergi ApS, som herefter har opført et opgraderingsanlæg. Prisen for grunden var i øvrigt tre gange så høj, som staten betalte i ekspropriationspris for arealerne i samme område til den nye jernbane. Altså igen en disposition, der har været til økonomisk gavn for borgerne i Solrød Kommune.

 

Opdateret information af byrådet

Udover informationen på temadagen i november 2018 er byrådet løbende blevet informeret om udviklingen i Solrød Biogas og Solrød Bioenergi.

Forud for den ordinære generalforsamling i Solrød Biogas A/S den 22. maj 2019 blev byrådet således orienteret på Økonomi-, teknik- og miljøudvalget den 20. maj under punkt 107. Godkendelse af igangsætning om lokalplan for området med Solrød Bioenergi blev udvalgsbehandlet i april 2020 og løftet til byrådet den 27. april, hvor den blev behandlet på punkt 73. Og endelig blev generalforsamling i Solrød Biogas A/S behandlet i byrådsregi den 18. maj i år på Økonomi-, teknik og miljøudvalget under punkt 90.

Så udover at man altid kan følge med på Solrød Biogas’ hjemmeside og Facebook, vil jeg i al stilfærdighed mene, at bestyrelsen i Solrød Biogas har været gode til at løbende informere hele byrådet formelt om udviklingen i selskabet, når der har været skelsættende og store temaer, som bestyrelsen har skullet tage stilling til.

 

Alle kan være trygge ved beslutningerne

I forbindelse med Folketingets politiske aftale om at reducere CO2-udledningen med 70% i 2030 har Klimarådet peget på, at biogas er en super-vigtig og nødvendig del af løsningen. Og med brede politiske flertal har vi i Solrød Kommune gennem de seneste 15-20 år igangsat en mængde grønne initiativer, der er til gavn for både klimaet, miljøet og borgerne i vores kommune. Det gælder ikke mindst de visionære beslutninger, der er taget om Solrød Biogas, og hvor vi nu kan levere topresultater i forhold til lokale, nationale og internationale målsætninger.

Derfor er jeg ked af, hvis rygter og mytedannelser skaber forvirring og modstand over for den grønne omstilling, som både vi mennesker og kloden har brug for i kampen for at reducere den globale opvarmning. For udover grøn varme og energi til flere tusinde husstande svarer reduktionseffekten af dét, vi allerede har opnået i Solrød Kommune, til skovrejsning på mere end to gange Solrød Kommunes areal. Dét kan vi godt være stolte over. Alle sammen.

 

Niels Hörup

Bestyrelsesformand Solrød Biogas A/S

Borgmester Solrød Kommune