Hos Solrød Biogas ønsker vi at passe godt på vores klima, miljø og sundhed. Vores produktion er indrettet derefter, og vi har sat os for at overholde nogle af de skrappeste miljøkrav i branchen bl.a. med hensyn til vand, lugt og metantab.

Vandkontrol

Solrød Biogas skal overholde en række vilkår som er til for at sikre rent grundvand, et rent vandmiljø og for at undgå at bidrage til oversvømmelser.

I tilknytning til Solrød Biogas har vi et opsamlingsbassin, hvor vi opsamler regnvand fra tage og befæstede arealer og renser det som i et naturligt rensebassin. Bassinet er herudover etableret som led i en klimatilpasningsforanstaltning, så tag- og overfladevand fra anlægget langsomt ledes ud i det nærmeste vandløb – Gammelmosestreget.

Der er kommet nye krav fra myndighederne om, at vi hos Solrød Biogas skal tage vandprøver på rejsen mellem bassin og vandløb. De faste vandprøver skal sikre, at spild og eventuel forurening opdages og undgås. Som udgangspunkt er det ikke sandsynligt, at der vil ske spild fra anlægget, men vandprøverne er en ekstra sikkerhedskontrol for at passe på miljøet.

Se myndighedernes krav i tillægget til vores miljøgodkendelse samt analyserapporten fra seneste vandprøve her:

Metan

Produktion af biogas handler konkret om at producere metan. Dette sker ved en biologisk proces uden ilt, hvor bakterier omdanner biomasse til gas, hvoraf to tredjedele består af metan og en tredjedel af CO2. Metan er altså det primære produkt og salgsobjekt for biogasanlæg, og ethvert fornuftigt biogasanlæg vil naturligvis forsøge at begrænse tabet af dette mest muligt. Hvis metantabet bliver alt for stort, kan man også tale om, at klimaeffekten af anlægget forsvinder.

Da metan er en gasart, er det i praksis svært at begrænse tabet 100 %. Brancheforeningen for biogasanlæg har et mål om max 1 % metantab fra anlæg. For at dokumentere, at vi som anlæg lever op til det, har vi indgået en frivillig aftale med brancheforeningen om at foretage emissionsmålinger og egenkontrol af metantabet fra vores anlæg. Det forventes, at der kommer ny lovgivning på området, som vil tage udgangspunkt i branchens målsætninger.

Hos Solrød Biogas har vi fået foretaget målinger af metantabet ca. hvert andet år siden opstart. Målingerne viser, at vi ligger på niveau med brancheforeningens målsætning. Målingen foretages af eksterne (DTU) og kræver nogle særlige apparater, som kan måle koncentrationen af metan i anlæggets omgivelser.

I forbindelse med målinger, og i øvrigt også imellem målekampagner, foretager vi også en lækagesøgning, hvor vi konkret finder de mulige ”huller”, som metanen kan slippe ud af. Det kan være en defekt ventil eller andet. Som regel vil de oplagte kilder dog blive identificeret i vores daglige overvågning af anlægget.

Få indblik i måling og resultater fra Solrød Biogas her:

Lugt

Hos Solrød Biogas overholder vi alle obligatoriske krav og retningslinjer i forhold til at reducere lugtgener fra produktionen. Vi modtager regelmæssige miljøtilsyn fra myndighederne, som kontrollerer, at vi overholder vilkårene i vores miljøgodkendelse bl.a. i forhold til at holde biomasserne i tætte lukkede systemer, sikre tilfredsstillende udsug og luftrensning.

Vi har også fået foretaget lugtmålinger og emissionsmålinger på anlægget, som alle har vist, at vi overholder kravene med stor margin.

I efteråret 2020 modtog Solrød Kommune en del klager fra borgere vedr. lugtgener fra Solrød Biogas. Kommunens miljøtilsyn kunne ikke sammenkæde klagerne over lugt til konkrete lugtkilder på Solrød Biogas.

Derfor kontaktede kommunen lugtekspertfirmaet FORCE Technology og bad dem om at forsøge at identificere og vurdere potentielle kilder til lugtgener fra biogasanlægget. Force Technology besøgte anlægget i alt 5 gange i løbet af 2021.

I rapporten er det konstateret, at der ikke er væsentlige kilder til lugtemission fra biogasanlægget, som kan forklare de klager, der har været over lugtgener.

Ved gennemgangen af anlægget blev der i øvrigt sat fokus på at undersøge og identificere de kilder, som muligvis kunne give anledning til diffus lugt, og som i princippet ville kunne udløse lugtgener hos naboer. I alt blev der fundet 5 mulige kilder til diffus lugt.

Sammen med Force Technology og Solrød Kommune har vi derfor allerede lagt en plan for at fjerne disse mulige kilder, og de fleste tiltag er allerede implementeret på anlægget.

Oplever du lugtgener i hverdagen?

Såfremt du oplever lugtgener i din hverdag, vil vi meget gerne vide det.

Udover at ringe til den direkte lugtvagt, kan du også indgive din registrering af lugt her.

I forbindelse med registreringen indgår dine data i en database, der analyseres på.

Det er vigtigt med registeringen, idet den bidrager til at øge vores viden om lugtgener. Via din registrering kan driften analysere på, om der disse dage har været særlige driftsforhold eller –forstyrrelser – og deraf finde frem til, hvad der skal gøres for at minimere lugtgenerne.

Din registrering er ikke at betragte som en klage til myndighederne. Ønsker du at klage til myndighederne, skal dette gøres til Solrød Kommune.

Kontaktoplysninger

Registering af lugtgener

Er lugten konstant (uændret i styrke) eller varieret (kommer og går)?
Er lugten svag, mellem eller kraftig?

Din registrering modtages og arkiveres på biogasanlægget i et år efter, du har udfyldt formularen. Samtlige registreringer videresendes til Solrød Kommune ca. én gang månedligt til orientering.