Solrød Kommune har indgået en aftale med EU om millionstøtte til Solrød Biogasanlæg.

Efter mange måneders intense forhandlinger, har Solrød Kommune indgået en aftale med EU om støtte på 3.600.000 kr. til realisering af Solrød biogasanlæg. Støtten tildeles via EU-initiativet “Mobilising Local Energy Investments”, der har til formål at hjælpe offentlige myndigheder (kommuner eller regioner) med at forberede og iværksætte investeringer i vedvarende energiprojekter.

Støtten gives derfor ikke til selve opførelsen af biogasanlægget, men relaterer sig til de rådgiverydelser, som projektet har behov for at tilknytte i forbindelse med det forberedende arbejde forud for etableringen af biogasanlægget, dvs. til udarbejdelse af udbudsmateriale, økonomisk og juridisk rådgivning mv.

Den samlede aftale med EU forløber over 24 måneder hvorefter der vælges totalentreprenør der skal stå for opførelse af biogasanlægget.

Borgmester Niels Hörup udtaler: “Det startede med et lugtproblem på stranden fra tang, der hvert år ligger og rådner efter at være blevet skyllet op på strandene i Køge Bugt. Nogle kloge hoveder mente – bl.a. inspireret af mange års anvendelse af tang i landbruget – at den indsamlede tang måtte kunne bruges til noget fornuftigt. Den ide arbejdede vi videre med, og med EU-støtten er vi i dag godt på vej til at realisere et biogasanlæg, der bl.a. anvender den indsamlede tang fra Køge Bugt til produktion af grøn energi. Det bliver det første af sin art i Danmark”

Biogasanlægget spiller en væsentlig rolle for opfyldelsen af kommunens ambitiøse klimamål frem imod 2025, og med byrådets godkendelse af samarbejdet med EU, er der dermed taget et betydeligt skridt hen imod realiseringen af biogasanlægget og således også realiseringen af de kommunale klimamål. 

“Udover at være konkret betaling til projektet, så opfatter vi ligeledes EU’s støtte til biogasprojektet som en blåstempling af kommunens indsats på klima- og energiområdet”, siger Niels Hörup og supplerer:

“Nu rykker kommunens klimaindsats for alvor. Kommunen har sat som mål at reducere de kommunale drivhusgasudledninger med 50 % i 2025. Af det forventes biogasanlægget at levere over halvdelen af reduktionen. Med støtten fra EU har vi nu for alvor mulighed for at efterleve de meget ambitiøse klimamål som kommunen har vedtaget.”

Selve biogasanlægget etableres i tæt samarbejde med CP Kelco, Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS), Landbruget og Solrød Strandrenselaug. Samarbejdet er et fornemt eksempel på et offentligt-privat samarbejde, idet der er skabt et fælles mål om etableringen af et biogasanlæg fordi alle parter kan se store fordele i projektet. Netop dette stærke samarbejde spiller en vigtig rolle for projektets virkeliggørelse og for skabelsen af det fornødne fundament for indgåelsen af aftalen med EU. Ligeledes har samlingen af mange kompetencer været en afgørende faktor for projektets succes, hvor især Roskilde Universitet (RUC) har leveret væsentlige input til udviklingen af projektet.

“Projektets succes er i høj grad båret af dette interessante privat-offentlige samarbejde mellem kommunen, leverandører og aftagere. Samtidig er der i projektet samlet mange kompetencer, der er nødvendige for at drive et projekt af denne karakter. Her har særligt RUC spillet en stor rolle for projektets udvikling”, forklarer Niels Hörup og fortsætter:

“Administrationerne i Køge og Greve Kommuner har ligeså fulgt projektet siden begyndelsen, og jeg håber meget, at begge kommuner vil være positivt indstillede på at indgå i et fremtidigt ejerskab”.

Biogasprojektet har tidligere modtaget støtte fra hhv. Region Sjælland og Vækstforum Sjælland til de indledende faser af projektet, hvilket har været stærkt medvirkende til at drive projektet frem til nu.