Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen vist rundt på byggepladsen, hvor unikt biogasanlæg opføres.

Klima- og energiminister Rasmus Helveg Petersen kaldte det et flot projekt, da han i denne uge besøgte byggepladsen, hvor Solrød Biogas A/S skyder i vejret. Anlægget skal fodres med tang fra strandene i Køge Bugt, biologiske restprodukter fra virksomhederne CP Kelco og Chr. Hansen samt gylle fra landbruget.

  • Det er interessant, at I vil sammensmelte så mange kilder. Og spændende at landbrug og industri går sammen med en kommune om at løse en opgave som denne, sagde ministeren, da han havde hørt formanden for Solrød Biogas, borgmester Niels Hörup, gennemgå projektet.

Unikt mix af råvarer

Det er unikt, at Solrød Biogas vil blande tang og restprodukter fra industrien med gylle. Faktisk var det lugten af tang på Solrød Strand, der tilbage i 2007 affødte de første tanker og siden resulterede i biogasanlægget. Niels Hörup fortalte, at han blev ringet op af en vred borger, som var træt af stanken.

  • I første omgang gik grundejerforeninger, entreprenører og kommunen sammen om at rense stranden, men på et tidspunkt tænkte vi, om ikke vi kunne vende det til noget positivt og bruge tangen og brunalgerne i en energimæssig sammenhæng. Hen over de følgende år fik vi involveret blandt andet CP Kelco, Chr. Hansen, Vestegnens Kraftvarmeselskab, landbruget, Roskilde Universitet, Vækstforum Sjælland, Region Sjælland og EU i projektet, som i dag er en hjørnesten i kommunens klimaplan, fortalte Niels Hörup.

Sidste år blev der samlet ca. 1.600 ton tang fra strandene i Solrød Kommune. Når anlægget er i fuld drift, vil mængden stige til omkring 7.000 ton, da der også skal samles tang i Greve og Køge kommuner. Tangen vil dog kun udgøre en lille del af råvaren. Hovedparten vil være de industrielle restprodukter, mens gyllen vil udgøre knap 30 %.

Lokal accept

Niels Hörup oplyste, at der lokalt er en solid accept af projektet, fordi det giver god mening at genanvende affald og restprodukter til at levere grøn varme til ca. 1.700 husstande og grøn el til ca. 3.800. Det fortrænger fossile brændsler og udleder mindre CO2. Lugten af tang mindskes, og de to virksomheder får løst et affaldsproblem og sparer transport. Endelig skaber anlægget indtægter og jobs.

Bygherrerådgiver Kim Paamand fra det rådgivende ingeniørfirma EnviDan Energy forsikrede under rundvisningen, at lugtgenerne fra anlægget vil blive minimale. Alt håndteres i lukkede systemer og renses helt i bund. Og den biogødning, som skal bringes ud på landbrugsjord, vil lugte langt mindre end gylle.

Europæisk forbillede

Europa-Kommissionen har støttet projektet med ca. 3,6 mio. kr. Kommissionen følger projektet tæt og kalder det et fremragende eksempel på, hvordan private og offentlige kræfter sammen kan fremme en bæredygtig løsning. Ifølge Niels Hörup ser kommissionen gerne, at Solrøds projekt kopieres andre steder i Europa.

Anlægget indvies i oktober. Blandt de indbudte vil være EU’s energikommissær, Miguel Arias Cañete.

Fakta:

  • Biogas er en brændbar blanding af gasser bestående hovedsageligt af metan og kuldioxid, som det er muligt at omsætte til energi.
  • Udvinding af biogas sker gennem en biologisk proces, hvor organisk materiale omdannes til biogas i et ildfattigt miljø.
  • Biomassen består af biologiske restprodukter fra virksomhederne CP Kelco og Chr. Hansen, tang og fedtemøg fra strandrensning i Køge Bugt samt husdyrgødning fra nærliggende landbrug. Biogasproduktionen vurderes at være ca. 6. Mio. m3 metan årligt.
  • Selve biogassen sendes til VEKS kraftvarmeanlæg på Solrød Fjernvarmeværk, hvorved der årligt produceres ca. 23 GWh el, svarende til elforbruget i 3.800 boliger samt 28 GWh varme, svarende til varmeforbruget i 1.700 boliger.

_______________________________________________________________________________________

Yderligere information:

  • Bestyrelsesformand Niels Hörup på tlf. 56 18 20 01
  • Direktør Kaj Holm Rasmussen på tlf. 24 23 83 10 eller info@solrodbiogas.dk