Hvorfor skal gassen renses?

Biogassen fra rådnetanken og efterudrådningstanken indeholder gasserne metan, kuldioxid og svovlbrinte, H2S.

Biogas indeholder 0,1 % svovlbrinte, H2S. Man fjerner svovlbrinte fra biogassen for ikke at få svovlforbindelser ud i atmosfæren. Svovlbrinte danner gassen svovldioxid, SO2, når den bliver brændt. Svovldioxiden reagerer derefter med vand i luften og danner svovlsyre, H2SO4.

Hvis svovldioxid i biogas udledes til atmosfæren vil der dannes svovlsyre, der falder ned som sur regn. Sur regn kan påvirke miljøet ved fx at få pH-værdien i søer til at falde. Så ændres levevilkårene for søens planter og dyr. Sur regn er også med til at opløse og nedbryde kalk i bygninger og monumenter.

Fig. 35 Gasrensning

Fig. 35 Gasrensning

Hvordan renses gassen for svovl?

Svovl fjernes fra den urensede biogas ved en biologisk proces.

Den urensede biogas med bl.a. svovlbrinte, H2S, ledes gennem nogle filtrer og overbruses med en væske, der indeholder bakterier.
Disse bakterier bruger energien i H2S i opbygning af organisk stof til deres eget stofskifte.

I de to kemiske reaktioner herunder kan man se, at bakterierne først omdanner svovlbrinte, H2S, til svovl, S. Dernæst bliver svovl, S, omdannet til svovlsyre, H2SO4. Både svovl og svovlsyre er affaldstoffer fra bakteriernes stofskifte.

Processen foregår ved med tilførsel oxygen, ilt. Det vil sige, at processen er er aerob.

I en forenklet version sker disse kemiske reaktioner:

2 H2S + O2 → 2 S og 2 H2O

2 S + 3 O2 + 2 H2O → H2SO+ H2O

Kort sagt: Svovl i biogas er bundet i svovlbrinte, H2S. Under gasrensningen omdanner bakterier svovl til svovlsyre, H2SO4 og vand, H2O i et aerobt miljø.
Gasrensningen betyder, at svovl fra biogasproduktionen ikke bliver udledt i naturen. Dermed undgår man at øge mændgen af svovlholdige stoffer i atmosfæren, der kan danne sur regn.

Svovlsyren og vand fra gasrensningen ledes videre til LAGER FOR AFGASSET BIOMASSE. Svovlen i svovlsyren er med til at forbedre gødningsværdien af den afgassede biomasse. Afgrøderne på marken har nemlig brug for små mængder svovl.