Her kan du lære mere om, hvordan en biogasmotor virker og om den generator, der driver motoren.

Biogasmotor og miljø

Motoren på Solrød Fjernvarmeværk er en forbrændingsmotor, som kører på biogas. Gasmotoren er en firetaksmotor med 20 cylindere og et maximalt output på 3 MW el og omkring 3,5 MW varme. Gasmotorer giver en renere forbrænding end fossile brændstoffer som kul, olie og benzin og har en høj virkningsgrad.

Biogas fra husdyrgødning og organiske restprodukter er et CO2-neutralt brændsel. Det bidrager til at reducere udledningen af drivhusgasser, når det erstatter fossile brændsler som kul, olie eller naturgas.

Anvendelsen af biogas fra Solrød Biogas som energikilde i stedet for fossile brændstoffer – betyder en årlig CO2-reduktion på 43.700 t.

Teoretisk undersøgelse – undersøg forbrændingen af metan

Når man brænder metan i en gasmotor, så sker der en kemisk reaktion mellem metan- og oxygenmolekyler. Processen udvikler energi.

Men hvilke stoffer bliver der dannet ved denne forbrænding?

1. Skriv de kemiske formler over ordene

______________ + _____________ → _____________ + ____________ + Energi

metanmolekyle + oxygenmolekyle → kuldioxidmolekyle + vandmolekyle + Energi

2. Forbrændingen er ikke afstemt. Det skal du gøre nu.

Hvad skal der stå på højre og venstre side af reaktionspilen, når 1 metanmolekyle og 2 oxygenmolekyler reagerer med hinanden?

______________ + _____________ → _____________ + ____________

C C

H H

O O

2a. Skriv først formlerne for 1 metanmolekyle og 2 oxygenmolekyler på venstre side af reaktionspilen og formlerne for kuldioxid og vand på højre side af reaktionspilen.

2b. Afstem reaktionsligning ved først at tælle C-, H- og O-atomer på venstre side af reaktionspilen og derefter afstemme højre side. Til sidst skal der være lige mange C-, H- og O-atomer på hver side af reaktionspilen.

2c. Skriv, hvor mange ___ H2O -molekyler og hvor mange ____ CO2-molekyler, der bliver dannet ved forbrænding af 1 metanmolekyle.

Fra biogas til el

Man udnytter bedst energien i et biogasanlæg i et kraftvarmeanlæg. Her bliver gassen afbrændt i en biogasmotor. Biogasmotoren driver en generator, som fremstiller vekselstrøm. Elektricitet bliver distribueret via elnettet. VEKS står for distributionen. Varmen fra biogasmotoren bliver brugt til fjernvarme.

Produktion af el med en generator

Produktion eller fremstilling af el i verden kan foregå ved hjælp af mange forskellige energikilder. Det kan enten være lagerenergikilder som kul, olie, naturgas og uran eller vedvarende energikilde som sol, vind og vand. Man kan også fremstille elektricitet ved at omdanne energien i restprodukter/affald, som det sker på Solrød Biogas A/S.

Her driver energien fra en biogasmotor en generator. Energien fra afbrænding af biogas driver en roterende magnet i generatoren og omdanner derved bevægelsesenergi til elektrisk energi. Det sker ved hjælp af induktion.

Ved induktion bevæger en magnet sig tæt på en elektrisk leder fx en spole. Derved induceres der en strøm. Når magneten roterer, så skifter den hele tiden retningen på magnetfeltet og strømmen skifter derfor også retning. Det er vekselstrøm.

I dag bliver det meste af elektricitet fremstillet med generatorer i kraftværker, der anvender kul, naturgas, biogas, kerneenergi, vind eller vand som energikilde. Man kan også producere elektricitet uden en generator fx med solceller.

Praktisk undersøgelse

– byg en model af en vekselstrømsgenerator

I denne praktiske opgave skal du bygge en model af en vekselstrømsgenerator.

Er du i tvivl om, hvordan du skal bygge modellen, kan du hente inspiration i videoen her: