Om Solrød Biogas2020-02-20T13:29:26+02:00

Vision

Affald, miljø, klima, energi. Der er mange komplekse udfordringer at tage fat på for danske kommuner. Etableringen af Solrød Biogas er et initiativ, der imødegår flere af dem og leverer en række miljøfordele på både kort og lang sigt.

Solrød Biogas skal mindske problemer med lugtgener ved stranden fra tang og alger ved at fjerne materialet og anvende det i biogasproduktionen. Ved at fjerne tangen vil Køge Bugt blive mindre belastet af næringsstoffer, som i dag er et stort problem for vandmiljøet. Det vil mindske havforureningen.

Anlægget reducerer desuden brugen af fossil energi til produktion af el og varme. Det nedbringer mængden af drivhusgasser og bidrager dermed til at løse klimaproblemet. Restprodukterne kan anvendes til gødning i landbruget som erstatning for kunstgødning, der typisk fremstilles ved brug af fossil energi.

Solrød Biogas bidrager på denne måde til at opnå Solrød Kommunes ambitiøse klimamål om at reducere kommunens drivhusgasser med 55 procent inden 2025.

Ambition

Profilvideo for Solrød Biogas A/S

Temaet for videoen er ”fra fedtemøg til energi” og tager afsæt i, hvad der startede det hele og hvilke tanker, bevæggrunde og visioner, der har ført frem til, at gasflammen nu vejer over Åmarken i Solrød. Fokus er således lagt på baggrunden, mens perspektiveringen er det succesfulde offentlige-private samarbejde samt profilering af Solrød Kommune som en ansvarlig og ambitiøs klimaaktør.

Når så mange samarbejdspartnere skal indgå, er det vanskeligt at producere en kort video, som oftest forventes ved anvendelse på online platforme. Følgende video indfrier imidlertid de psykologiske målsætninger med at fremhæve og inddrage de involverede parter i biogasprojektet, der har gjort det muligt at realisere visionen om etablering af et biogasanlæg.

Fra idé til realisering

september 2016

CP Kelco og Solrød Kommune forsætter samarbejdet

15. september 2016|

”CP Kelco og Solrød Kommune forsætter nu det offentlige og private samarbejde mod etablering af et biogasanlæg. Solrød Kommune er en af de kommuner med de højeste miljø- og klimamål, hvor der ønskes at reducere CO2 udledningen med 50% inden år 2025 og etableringen af et biogasanlæg er et meget vigtigt skridt på vejen til målopfyldelsen.”

BIGADAN som totalentreprenør

15. september 2016|

”Der er underskrevet kontrakt med Bigadan A/S, som har totalentreprisen på etableringen af anlægget og driften de første fem år af anlæggets levetid. Solrød Biogas A/S er blevet etableret i et tæt samarbejde med CPKelco, VEKS, Chr. Hansen, Bigadan A/S og landbruget. Projektet modtager ligeledes projektstøtte fra bl.a. EU, Region Sjælland og Vækstforum.”

Besøg af Jeppe Kofod

15. september 2016|

EU-parlamentsmedlem Jeppe Kofod aflagde et besøg forbi Solrød Biogas for at høre mere om de erfaringer, Solrød Kommune og de private partnere havde gjort sig med det unikke anlæg. Jeppe Kofod udtrykte en stor begejstring for projektet og tog mange interessante ideer og erfaringer med tilbage til Bruxelles efter besøget.

Besøg af Rasmus Helveg Pedersen

15. september 2016|

Tidligere Klima- og Energiminister, Rasmus Helveg Pedersen, besøgte Solrød Biogas A/S’s byggeplads og kaldte det for et flot projekt. ”Det er interessant, at I vil sammensmelte så mange kilder. Og spændende at landbrug og industri går sammen med en kommune om at løse en opgave som denne”, sagde ministeren, da han havde hørt formanden for Solrød Biogas, borgmester Niels Hörup, gennemgå projektet.

november 2015

2015, november: Firedobbelt Columbusæg

15. november 2015|

Både EU-kommissionen og den danske regering roste Solrød Biogas A/S ved den officielle indvielse. Lars Christian Lilleholt, minister for Energi, Forsyning og Klima, Vincent Berrutto fra EU-kommissionen og Niels Hörup, borgmester for Solrød Kommune og formand for Solrød Biogas A/S, var alle mødt op for at klippe den røde snor. Lilleholt beskrev anlægget som et nærmest firedobbelt columbusæg.

september 2015

2015, efterår: Åbent hus for borgerne

1. september 2015|

Den nylagte asfalt var dårligt tør, da flere hundrede nysgerrige borgere fra Solrød og interesserede gæster kom til åbent hus på Solrød Biogas A/S. Der var arrangeret guidede ture, hvor gæsterne blandt andet fik muligheden for at høre om idéen bag anlægget og dets processer, samt hvordan biogasproduktionen foregår.

august 2015

2015, sensommer: VEKS vil aftage gassen fra Solrød Biogas

30. august 2015|

Solrød Biogas vil årligt producere seks millioner kubikmeter, som leveres videre til VEKS, der brænder gassen af i en gasmotor i Solrød Fjernvarmes bygninger. Gasmotoren vil via en generator producere strøm, og kølevandet omdannes til fjernvarme til VEKS’ system.

2015, august: Opstart af Solrød Biogas A/S

1. august 2015|

Solrød Biogas modtager det første kvæggylle fra landbruget samt eluat fra Chr. Hansen. Senere fyldes såkaldt podemateriale på. Både kvæggyllen og podematerialet fungerer som opstartsingredienser til at hjælpe den bakteriologiske proces i gang på biogasanlægget. Efterfølgende starter gasproduktionen.

februar 2015

2015: Rejsegilde

1. februar 2015|

Rejsegilde markerer fejringen af en veloverstået byggeetape, hvor rammerne for modtagerhallen stod klar. Borgmester Niels Hörup (V), der ligeledes er bestyrelsesformand for Solrød Biogas, benyttede rejsegildet til at takke håndværkere og totalentreprenør Bigadan A/S

januar 2015

2015: Fase 3 – Byggeriet går i gang

15. januar 2015|

Byggeprocessen for etablering af anlægget indledes efter første spadestik. Planen er at anlægget står færdigt sensommeren 2015, hvorefter det er klar til drift.

december 2014

2014: 12 års aftale med Bregentved Gods

15. december 2014|

Solrød Biogas indgår aftale med Sjællands største gods – Bregentved – om en årlig leverance af 80.000 ton afgasset biomasse. Aftalen mellem Bregentved og Solrød Biogas er en vigtig forudsætning for biogasanlæggets drift, da Bregentved vil aftage over 40% af den årlige mængde af den afgassede biogas fra anlægget.

september 2014

2014: Første spadestik

17. september 2014|

Flere end 80 specialister, fagfolk og samarbejdspartnere mødte på en varm septemberdag op for at overvære borgmester Niels Hörup (V) tage første spadestik for Solrød Biogas A/S. Spadestikket markerede en milepæl efter flere års intensivt planlægningsarbejde.

maj 2014

2014 – Solrød Biogas A/S etableres

28. maj 2014|

Solrød Biogas A/S dannes med Solrød Kommune som eneaktionær. Selvskabets formål er at drive et biogasanlæg med fokus på energifremstilling til kollektiv varmeforsyning ved anvendelse af råvarer, der støtter opfyldelsen af klima, miljø- og affaldsbortskaffelsesformål.

januar 2014

2014: Fase 2 – Et skridt tættere på anlægget

1. januar 2014|

Der ansøges om tilskud til etablering af anlægget ud fra udvalgt anlægskoncept, leverancesystem og placering. Der blev fastlagt metoder, udstyr og udstyrsleverandører og biomasseleverancer samt gennemarbejdet et grundlag til myndighedsbehandling og opstillet en tids- og handlingsplan for implementeringen. Der blev også udarbejdet en forretnings- og finansieringsplan samt prospekt.

januar 2012

Miljøgodkendelse i hus

30. januar 2012|

I forbindelse med implementering af Solrød Kommunes Varmeplan samt Klimaplan for Solrød Kommune 2010-2025 undersøges muligheden for opførelse af et biogasanlæg baseret på restprodukter fra CPKelco og Chr. Hansen, tang fra strandrensning i Køge Bugt samt husdyrgødning fra landbruget. På baggrund af dette har Solrød Kommunes Teknik og Miljø ansøgt om miljøgodkendelse til Solrød Biogasanlæg. Miljøgodkendelsen blev givet af Miljøministeriet.

2012: Fase 1 – forundersøgelse

1. januar 2012|

Forundersøgelse med kortlægning af råvarer, måling af kemisk sammensætning og værdi til biogasproduktion samt vurdering af metoder til tangindsamling, placering af anlæg samt tekniske og økonomiske vurderinger.

januar 2011

Millionstøtte fra EU

1. januar 2011|

Solrød Kommune indgår aftale med EU om støtte på 3.600.000 kr. til realisering af Solrød Biogas. Aftalen spiller en væsentlig rolle for opfyldelsen af kommunens ambitiøse klimamål frem imod 2025

januar 2008

2008: Fra tang til energi

15. januar 2008|

Ideen om et biogasanlæg kom sig delvis af, at lugten fra rådden tang generede de lokale omkring Køge Bugt. I forbindelse med Solrød Kommunes ambition om at styrke den grønne omstilling i kommunen opstod ideen derfor om at etablere et biogasanlæg, som kunne anvende det opskyllede tang, organiske restprodukter og husdyrsgødning til at producere grøn energi.

Bestyrelsen

Niels Hörup, Borgmester Solrød kommune, Solrød Biogas

Niels Hörup

Formand

Borgmester Solrød Kommune (V)

Kaj Holm, Direktør, Solrød Biogas

Kaj Holm

Direktør

Uddannet maskinmester og mere end 30 års erfaring fra energi- og varmesektoren. Sideløbende med den daglige ledelse af Solrød Biogas A/S, er han driftschef på Solrød Fjernvarme.

Hans Odder, bestyrelsesmedlem, Solrød Biogas

Hans Odder

Bestyrelsesmedlem

Solrød byråd (C)

Claus Madsen, Bestyrelsesmedlem, Solrød Biogas

Claus Madsen

Bestyrelsesmedlem

2. Viceborgmester Solrød Kommune

Jens Fiskbæk, Bestyrelsesmedlem, Solrød Biogas

Jens Fiskbæk

Bestyrelsesmedlem

(DF)

Lene Stevnhoved, Bestyrelsesmedlem, Solrød Biogas

Lene Stevnhoved

Bestyrelsesmedlem

Solrød byråd (V)

Dokumentation

Hent

Afgørelse om ikke-VVM-pligt - ændring og udvikling af Solrød Biogas A/S

Solrød Biogas har ansøgt Solrød Kommune om godkendelse efter Miljøbeskyttelsesloven til ændring og udvikling af virksomheden. Solrød Kommune vurderer at den ansøgte ændring og udvidelse ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet i forhold til det allerede vurderede projekt. Afgørelsen er derfor at der ikke skal gennemføres en VVM-vurdering. Læs hele baggrunden for afgørelsen her.
Hent
Hent

Tillæg til miljøgodkendelse af Solrød Biogas A/S

Tillægget gælder en udvidelse af anlæggets kapacitet til behandling af biomasse, herunder med nye typer biomasse, samt etablering af energianlæg med en kapacitet på mere end 1 MW. Tillægget til miljøgodkendelsen indeholder godkendelsesbrevet, vilkår, Solrød Kommunes vurdering af ansøgningen samt en begrundelse for afgørelsen.
Hent
Hent

Miljøgodkendelse

I forbindelse med implementering af Solrød Kommunes Varmeplan samt Klimaplan for Solrød Kommune 2010-2025, er der undersøgt mulighed for opførelse af et biogasanlæg baseret på restprodukter fra pektin- og carrageenanproduktion fra virksomheden CPKelco i Ll. Skensved, tang fra strandrensning i Køge Bugt samt husdyrgødning fra svin og kvæg.
Hent
Hent

Tillæg til kommuneplan

Formålet med forslag til tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2009-2021 er at udlægge en ny ramme, der definerer den fysiske afgrænsning af samt de overordnede anvendelsesmuligheder for rammeområdet til teknisk anlæg som biogasanlæg med tilhørende funktioner. Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med hovedstrukturens retningslinjer i Kommuneplan 2009-2021. Således tilføjes kun nye rammebestemmelser som tillæg til Kommuneplan 2009-2021.
Hent
Hent

Lokalplan

Klimaplan for Solrød Kommune 2010-2025 præsenteres en række konkrete forslag til projekter og initiativer, der bidrager til en reduktion af drivhusgasser. Et af disse forslag er etablering af et biogasanlæg. På denne baggrund har Solrød Kommune og CPKelco indgået et samarbejde om etablering af et biogasanlæg i Solrød Kommune. Denne lokalplan har til formål at skabe det planmæssige grundlag for etableringen af biogasanlægget.
Hent
Hent

Forundersøgelse

I forbindelse med implementering af Solrød Kommunes Varmeplan samt Klimaplan for Solrød Kommune 2010- 2025, er der undersøgt mulighed for opførelse af et biogasanlæg. Opførelse af et biogasanlæg vil potentielt medvirke til en betydelig reduktion af drivhusgasemissioner, da biogas er et CO2-neutralt brændsel.
Hent
Hent

VVM-redegørelse

VVM-redegørelsen fra Solrød Kommune, der indeholder Ikke-teknisk resumé, projektbeskrivelse, beskrivelse af alternativer, miljøpåvirkninger, visualiseringer og metode. 150 sider.
Hent
Hent

Rapport om Solrød Biogas

Få et større indblik i de udfordringer og anbefalinger, der ligger bag planlægningen og implementeringen af et biogasanlæg samt de vigtige erfaringer, som Solrød Biogas har opnået gennem processen fra den indledende idé til den aktuelle konstruktion af anlægget i Solrød Kommune i følgende rapport. 36 sider. (Kun på engelsk).
Hent
Go to Top