Biogødning fra Solrød Biogas

Solrød Biogas modtager hvert år omkring 200.000 tons restprodukter i form af organisk materiale fra fødevareindustri og landbrug samt tang fra kysten. Efter afgasning på biogasanlægget skabes igen et værdifuldt restprodukt – nemlig biogødning.

Hvis du er interesseret i at modtage biogødning til udspredning på din mark kan du kontakte Thomas Laugesen på tlf. 30 24 74 20.

Nærringsstoffer i biogødning

Nærringsstoffer i gødning. Solrød biogas

Krav til udnyttelsesprocent

Det samlede krav til udnyttelsesprocent (andel af kvælstof, som skal indgå i gødningsregnskabet) for den afgassede biomasse bestemmes ud fra de til enhver tid gældende regler. Udnyttelsesprocenten er pt. fastsat til ca. 50 %. Som følge af afgasningen på biogasanlægget kan landmanden omvendt opleve en markant bedre udnyttelsesprocent i praksis.

Lovgivning

Biogødning skal udspredes i henhold til reglerne i ’Affald til jord bekendtgørelsen’ (slambekendtgørelsen). Der må udspredes op til 170 kg kvælstof (N) pr. hektar eller ca. 30 kg fosfor (P) pr. hektar.

Ifølge nye regler skal der hvert år udregnes et fosforloft for forskellige gødningstyper, herunder også organisk gødning fra biogasanlæg. Fosforloftet udregnes på baggrund af inputtet af biomasser til biogasanlægget pr. høstår og meddeles hvert år til landmænd, der modtager biogødning.

I biogødningen fra Solrød Biogas er N-indholdet (og ikke P-indholdet) den begrænsende faktor, hvilket betyder, at når biogødningen har et N-indhold på ca. 5 kg N/tons, må der spredes omkring 34 tons pr. hektar.

Fakta og fordele ved biogødning

 • Forsøg hos Foulum viser, at afgasset biomasse er et bedre gødningsprodukt end den ubehandlede gylle, fordi afgrøderne har lettere ved at udnytte næringsstofferne i den afgassede biomasse. Det skyldes, at kvælstof, der før har været bundet til det organiske materiale omdannes til ammonium, som planterne har lettere ved at optage.
 • Biogødningen er godkendt af Arlagården
 • Med biogødningen får planteavleren en homogen gødning, der dækker en stor del af plantens N, P og K behov
 • Planteavleren bliver mindre afhængig af svingende gødningspriser, da biogødningen udgør en væsentlig del af gødningen
 • Biogødningen giver anledning til langt mindre lugt ved udspredning på markerne i forhold til husdyrgødning
 • Biogødningen giver ikke risiko for smitte, da biogasprocessen har reduceret antallet af smittekim, der kunne være i husdyrgødningen.

Udspredning af biogødning

Udspredning af den afgassede biomasse sker på samme måde som gylle udspredes i dag. Det vil sige enten med gyllevogn eller selvkørende gylleudlægger. Det udspredes typisk i arbejdsbredder op til 30 meter, i enkelte tilfælde endnu højere. Den afgassede biomasse nedfældes i jorden eller udlægges i afgrøden med slæbeslanger.

Se desuden denne pjece med gode råd til udbringning af afgasset biomasse.

Aftaleforhold med Solrød Biogas ved modtagelse af biogødning

Ved at indgå en aftale med Solrød Biogas om aftag af biogødningen får planteavleren en billig og bæredygtig gødning til udspredning på agerjorden. Biogødningen kan anvendes til alle former for afgrøder.

Solrød Biogas A/S forpligtigelser:

 • Solrød Biogas A/S står for transporten af den afgassede biomasse fra biogasanlægget til planteavleren, hvor den fyldes på lagertanke.
 • Solrød Biogas A/S hjælper med ansøgning om miljøtilladelse til udspredning af biogødningen på landbrugsarealer.
 • Solrød Biogas A/S fører regnskab over mængder og indhold af næringsstoffer i den afgassede biomasse til hver enkelt modtager.

Planteavlerens forpligtigelser:

 • Planteavleren indgår en aftale med Solrød Biogas A/S om at modtage en aftalt mængde afgasset biomasse om året til udspredning som gødning på markerne.
 • Planteavleren skal sørge for etablering og vedligeholdelse af kørefaste veje, der kan tåle belastningen af lastbiler med op til ca. 54 tons totalvægt.
 • Planteavleren afholder omkostninger til udkørsel på marken og normal omrøring i lagertanken.

Økonomi

Kompensation

Planteavleren skal ikke betale for biogødningen. I aftalen er også indsat en bestemmelse for ændringer i forhold til indholdet af næringsstoffer i biogødningen. I tilfældet af at N-indholdet i biogødningen er væsentligt lavere end forudsat ved aftalens indgåelse sker der en kompensation.

Lagertanke

Hvis planteavlerens egne lagertanke anvendes, betales lagerleje fra Solrød Biogas A/S til planteavleren.

Solrød Biogas A/S betaler leje for den aftalte kapacitet uanset om den anvendes eller ej. Planteavleren betaler vedligeholdelsesomkostninger og forsikringsomkostninger mm. Til tankene i hele aftaleperioden.

Solrød Biogas er også interesseret i at etablere nye lagertanke hos planteavlerne. Her er forudsætningen, at der indgås en langvarig aftale (minimum 12 år).