Hvad er biogas?

Biogas er en brændbar blanding af gasser bestående hovedsageligt af metan og kuldioxid, som det er muligt at omsætte til energi. Udvinding af biogas sker gennem en biologisk proces, hvor organisk materiale omdannes til biogas i et ildfattigt miljø. Biomassen består af biologiske restprodukter, tang og fedtemøg fra strandrensning samt husdyrgødning fra nærliggende landbrug.

Hovedbestanddelene i rå biogas er ca to tredjedele metan og en tredjedel CO2. De kan udnyttes direkte som brændstof i for eksempel en gasgenerator, der kan producere el. Gasgeneratoren kræver køling, der medfører opvarmet kølevand. Via en varmeveksler overføres varmen i kølevandet til vand, der kan anvendes som fjernvarme til opvarmning af boliger og kontorer eller til industriproduktion.

Miljø & Klima

Biogas fra husdyrgødning og organiske restprodukter er et CO2-neutralt brændsel. Det bidrager til at reducere udledningen af drivhusgasser, når det erstatter fossile brændsler som kul, olie eller naturgas.

Men ikke nok med det. Biogasproduktionen medfører en bedre håndtering af landbrugets husdyrgødning, hvilket ligeledes reducerer udledningen af drivhusgasser og udvaskning af næringsstoffer til vandmiljøet.

Co2-neutralt brændsel

Når planter vokser, optager de CO2 fra atmosfæren, og kulstoffet i CO2’en anvendes som byggesten i planterne. Derefter omdannes planterne måske til dyrefoder og bliver spist af en gris. Nu er kulstoffet i grisen, og en del af det kommer videre ud i gyllen og ind i biogasanlægget, hvor det omdannes til metan og CO2. Når biogassen anvendes som brændsel, udledes CO2’en igen til atmosfæren.

Den udledte CO2, modsvares dermed af den mængde CO2, som planterne optog fra atmosfæren, da de voksede.

Dermed er biogas et CO2-neutralt brændsel, som recirkulerer CO2 og modvirker ophobningen af drivhusgasser i atmosfæren, når det erstatter fossile brændsler.

Reduceret udvaskning og ophobning af næringsstoffer

Næringstoffer som fx kvælstof udvaskes fra gylle og kunstgødning til vandmiljøet, og løber derefter fra jorden ud i vandløb, søer og kystnære vande.

Når næringsstoffer udvaskes til vandmiljøet, eller tang får lov at rådne på stranden, giver det næring til alger, der begynder at vokse. Hvis der kommer næring nok, kan algerne vokse så meget, at de forbruger al ilt i vandet omkring dem, så der opstår iltsvind. Det kan igen medføre en såkaldt bundvending, hvor alt levende dør, både i vandet og nede i havbunden.
Genanvendelsen af tang og opsamlingen af gylle til brug på biogasanlægget løser således to problemer på én gang – både udvaskning og ophobning af næringsstoffer fra landbrug og strand.

Miljøgevinster

Teknikken bag

Solrød Biogas anvender velkendt teknologi, hvor råmateriale – tang fra stranden, organiske restprodukter fra fødevareindustrien og gylle fra landbruget – udrådnes i et iltfattigt miljø. Den centrale proces i biogasanlægget foregår i reaktortankene. Her tilføres bakterier, som ved en temperatur på ca. 52 grader omdanner det organiske materiale til biogas. Efter at biomassen er afgasset i reaktortankene, bliver den lagret og herefter leveret tilbage til landbruget i form af gødning.

Den producerede gas sendes til Solrød Fjernvarmeværk og anvendes i en gasmotor, hvorved der årligt kan produceres ca. 25 GWh el og ca. 30 GWh varme. Elektriciteten afsættes på elmarkedet, mens varmen afsættes til fjernvarmeselskabet Vestegnens Kraftvarmeselskab (VEKS).

Sådan gør vi

Produktion biogas, Solrød biogas

Produktion af biogas

Flydende biomasse pumpes via varmegenvinding og varmesystem til rådnetanke. Fast biomasse tilføres med automatisk loader. Biomassen opvarmes, før den pumpes ind, og temperaturen holdes konstant med recirkulation gennem varmevekslere.

Lager og transport

Den producerede biogas opsamles og renses for svovlbrinte (H2S) i et gasrenseanlæg og gemmes i en gasbeholder. Herfra leveres gassen til blandt andet Solrød Fjernvarme, hvor den anvendes til produktion af el og varme.

Den afgassede biomasse pumpes til lagertanke, dimensioneret til 5 døgns produktion. Når lastbiler fra landbruget har leveret gylle til anlægget, får de påfyldt den afgassede biomasse, der køres retur til gårdene, hvor den anvendes som biologisk gødning.

Solrød Biogas udvinder bæredygtig energi fra organisk materiale – biomasse – gennem en kontrolleret proces, hvor restproduktet kan anvendes som gødning i landbruget. Her er en oversigt over de forskellige trin i processen:

Transport til anlæg

Restprodukter fra CP Kelco, Chr. Hansen, tang fra Køge Bugt samt husdyrgødning fra svin og kvæg transporteres til og fra anlægget i tankvogne og lukkede containere – i alt cirka 28 læs – på hverdage kl. 6-18 og lørdage kl. 6-15.

Modtagefaciliteter

Biomasse fra landbrug lagres, så det svarer til 5 døgns forsyning. CP Kelco får egen lagerplads med kapacitet til 2-3 dages produktion. Tang indsamles fra forår til efterår og lagres som ensilage, så det kan bruges året rundt.

Leverandører